Stockport County v Bradford PAFA trophy 3rd Round26/11/2016.

Stockport County v Bradford PAFA trophy 3rd Round26/11/2016.

Stockport County v Bradford PA (Photo by Paul Bell)